Contoh Soal PTS Mata Pelajaran SKI kelas 7 semester 2

Di artikel ini kami akan membagikan contoh Soal PTS Mata Pelajaran SKI kelas 7 semester 2

Di artikel ini kami akan membagikan contoh Soal PTS Mata Pelajaran SKI kelas 7 semester 2, Ada 45 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.

Soal PTS Mata Pelajaran SKI kelas 7 semester 2

Soal Pilihan Ganda

1. Golongan murtadin masa kKhalifah Abu Bakar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ….

a. menolak zakat dan tidak mau mendirikan salat

b. tidak mau membayar zakat dan menolak berjinad

c. mengaku sebagai nabi baru dan tidak mau membayar Zakat

d. mengaku sebagai nabi baru dan tidak mau memilih Abu Bakar

2. Tujuan pengumpulan Al-Qur’an pada Zaman Abu Bakar adalah ….

a. agar Al-Qur’an dapat menjadi undang-undang dasar negara

b. agar dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat

c. agar keaslian Al-Qur’an dapat terjaga

d. agar Abu Bakar digemarirakyatnya

3. Semasa Khalifah Umar bin Khattab memimpin, beliau membuat Kebijakan untuk tidak mendistribusikan harta yang disimpan dalam Baitul Mal. Keteladanan yang dapat diambil dari keberhasilan Khalifah Umar tersebut adalah ….

a. memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luas

b. memiliki kemampuan dalam mengatur masalah finansial

c. adil dan bijaksana dalam memutuskan persoalan umat

d. berani mengambil risiko terhadap hal-nal yang baru

4. Panglima perang pada masa Umar bin Khattab yang diutus untuk menaklukkan Persia bernama ….

a. Sa’ad bin Abi Waqash

b. Khalid bin Walid

c. Amru bin Ash

d. Yazid bin Abu Sufyan

5. Dekat dengan umat dan sangat peduli terhadap kondisi umatnya adalah model kepemimpinan dari Khalifah …. a. Utsman bin Affan

b. Abu Bakar as-Siddiq

c. Ali bin Abi Thalib

d. Umar bin Khattab

6. Pengangkatan kerabat dari Bani Umayyah sebagai pejabat negara pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dianggap sebagai tindakan ….

a. demokratis

b. inspiratif

c. nepotisme

d. apresiatif

7. Jabatan Amr bin Ash pada masa pemerintahan Utsman bin Affan sebagai ….

a. gubernur

b. panglima

c. hakim agung

d. mufti negara

8. Standardisasi penulisan Al-Qur’an dilakukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dengan tujuan agar ….

a. mempertebal isi Al-Qur’an

b. dapat dibaca dengan mudah oleh orang-orang non-Arab

c. dapat dibaca oleh orang-orang Arab

d. memperindah isi Al-Qur’an

9. Berikut alasan Ali bin Abi Thalib mau menerima tawaran untuk menjadi Khalifah, yaitu…..

a. menjaga perdamaian antarbangsa

b. takut bertempur melawan Muawiyyah bin Abu Sufyan

c. menghindari perpecahan umat yang semakin luas

d. tertarik dengan kekuasaan dan harta kekayaan

10. Sikap zuhud Ali bin Abi Thalib ditunjukkan ketika ia mendapat tawaran sebagai ….

a. Gubernur Syam

b. hakim di Makkah

c. panglima pertempuran

d. khalifah pengganti Utsman bin Affan

11. Nama sahabat yang mewakili pihak Muawiyyah bin Abi Sufyan pada perundingan pascapertempuran Shiffin adalah ….

a. Amr bin Ash

b. Abu Musa al-’Asyari

c. Zubair bin Awwam

d. Yazid bin Muawiyyah

12. Masa pemerintahan Dinasti Umayyah berlangsung selama ….

a. 90 tahun

b. 91 tahun

c. 92 tahun

d. 93 tahun

13. Khalifah ke-11 dari Dinasti Umayyah adalah ….

a. Al-Walid bin Yazid

b. Yazid bin Walid

c. Hisyam bin Abdul Malik

d. Ibrahim bin Walid

14. Kedudukan amirul mukminin di masa Dinasti Umayyah berkuasa berbeda dengan masa Khulafaurrasyidin, yaitu….

a. sebagai khalifah sekaligus ulama

b. hanya sebagai khalifah

c. sebagai penegak hukum, khalifah, dan pendakwah

d. wakil dari Khulafaurrasyidin

15. Di masa pemerintahan Daulah Umayyah, Baitul Mal difungsikan sebagai ….

a. penampung pajak dari rakyat

b. harta kekayaan rakyat

c. harta kekayaan keluarga raja

d. tempat dikumpulkannya zakat

16. Dinasti Umayyah mendirikan beberapa departemen dalam pemerintahannya. Salah satunya Diwan al-Kharraj, yaitu …

a. pos dan persuratan

b. kehakiman

c. pengarsipan

d. pajak

17. Lembaga politik negara pada masa pemerintahan Bani Umayyah dikenal dengan nama ….

a. Nizam as-Siyasi

b. Nizam al-Harbi

c. Nizam al-Qada’i

d. Nizam al-ldari

18. Dinasti Umayyah mewaijibkan rakyatnya untuk masuk tentara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya undangundang wajib militer yang disebut ….

a. Al-Hijabah

b. Nizam Tajnid libary

c. Nizam al-Harby

d. Saqah al-Jaisy

19. Berikut bukti peninggalan Dinasti Umayyah dalam bidang arsitektur adatah ….

a. Masjid Nabawi

b. Kubah as-Sakhra

c. armada kelautan

d. bangunan masjid

20. Bahan pembuatan kertas pertama kali pada masa Dinasti Umayyah berasal dari ….

a. kapas

b. serat linen

c. ampas sutra

d. serat kayu

21. Kemajuan suatu negeri biasanya ditandai dengan majunya ….

a. ilmu pengetanuan

b. alat pertanian

c. alat transportasi

d. pembangunan

22. Berikut termasuk contoh ilmu aqli adalah ….

a. ilmu hadis

b. ilmu astronomi

c. ilmu tafsir

d. ilmu fikih

23. Tokoh yang pertama kali menyusun Sirah Nabawiyah pada masa Dinasti Umayyah adalah ….

a. Abdurrahman bin al-Mughirah

b. Abban bin Utsman bin Affan

c. Urwah bin az-Zubair

d. Wahhab bin Manabih

24. tbnu Syihab az-Zuhrj dan Musa bin Uqbah adalah dua orang yang menyusun buku tentang ….

a. Kimia

c. kedokteran

b. matematika

d. pertempuran

25. Penafsiran ayat tertentu semasa Nabi saw. masih hidup telah dipersiapkan maknanya oleh Malaikat ….

a. Izrail as.

b. Mikail as.

d. Ridwan as.

c. Jibril as.

26. Kumpulan kitab-kitab enam ahli hadis setelah generasi Syihab az-Zuhri disebut ….

a. kutubus sittah

b. qiro’ahsab’ah

 c. rijalul hadis

d. rijalus sittah

27. Generasi sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah saw. di usia kecil disebut ….

a. sighari

b. tabiin

c. tabi’ut

d. saghira

28. Ibrahim An-Nakha’i adalah tabi’in yang menjadi guru di daerah ….

a. Kuffah 

b. Basrah

c. Makkah

d. Yaman

29. Benih-benih ilmu tasawuf sudah muncul sejak kehidupan Nabi ….

a. Muhammad saw.

b. Ibrahim as.

c. Musa as.

d. Yunus as.

30. Hasan al-Basri mengatakan, “Jauhilah dunia ini, karena ia sebenarnya serupa dengan ular, licin pada perasaan tangan, tetapi racunnya mematikan”. Ibrah yang disampaikan dari ilmuwan tasawuf masa Dinasti Umayyah ini, mengajarkan untuk ….

a. tidak bermegah-megahan di dunia

b. tidak mengejar dunia

c. memiliki sikap zuhud

d. takut akan siksaan Allah Swt.

Soal Essay:

1. Kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah saw. ditunjukkan dalam peristiwa hijrah ke…..

2. Mushaf pada masa Utsman bin Affan disebut…

3. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasannya dan merupakan pintu ilmu pengetahuan sehingga dijuluki…

4. Al-Walid bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah pada tahun …….

5. Lembaga Nizam al-Mali bertugas untuk mengatur … pemerintah

6. Tempat belajar menulis dan membaca Al-Qur’an masa Dinasti Umayyah disebut……..

7. Pencetakan uang dinar masa.Dinasti Umayyah untuk pertama kalinya diinisiasi oleh Khalifah…

8. Sumber ilmu pengetahuan dan agama dalam Islam dari …. dan ….

9. Metode yang digunakan untuk menguji sumber-sumber pembawa berita hadis adalah …

10. Ilmu nahwu pertama kali diperkenalkan oleh…

11. Bagaimana kepribadian dari Abu Bakar as-Siddiq?

12. Perhatikan pemilihan berikut!

a. Ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad saw. sebelum wafat.

b. Musyawarah mufakat para sahabat Nabi.

c. Penunjukan langsung dari khalifah sebelumnya

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan ibrah dari pemilihan khalifah yang dilalui oleh Khulafaurrasyidin paling terakhir memeluk Islam!

13. Mengapa Muawiyyah enggan mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifan?

14. Jelaskan stratifikasi sosial yang ada pada masa Dinasti Umayyah!

15. Apa alasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad saw.?

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *