Soal Fiqih kelas 10 semester 2 Tentang Kerja Sama dalam Muamalah

Soal Fiqih kelas 10 semester 2 Tentang Kerja Sama dalam Muamalah

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal Fiqih kelas 10 semester 2 Tentang Kerja Sama dalam Muamalah, Ada 55 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Fiqih kelas 10 semester 2 Tentang Kerja Sama dalam Muamalah

Soal Pilihan Ganda

1. Seorang pengusaha kaya pemilik perkebunan teh melakukan kerja sama dengan petani miskin untuk merawat kebun teh dengan perjanjianbagi hasil. Syarat wajib bagi pengusaha dan petani adalah ….

a. memiliki pendidikan tinggi

b. berakal sehat dan cakap melakukan akad

c. dari kalangan terpandang

d. mampu menghitung keuntungan sebesar-besarnya – –

e. tidak pernah melakukan dosa

2. Kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dua orang yang bersekutu, yaitu syirkah ….. ce

a. mufawadah

b. wujuh 

c. milk al-jabr

d. milk ikhtiyar

e. ‘inan

3. Dalam mukhabarah, benih tanaman disediakan oleh ….

a. petani penggarap

b. orang ketiga di antara kedua belah pihak

c. pemerintah

d. pemilik lahan

e. orang yang memiliki keahlian

4. Berikut pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri mengenai syuf’ah, yaitu ….

a. pemilikan benda-benda syuf’ah oleh syafi’ sebagai pengganti dan pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain

b. pemilikan barang syuf’ah oleh syafi’ sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain

c. hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang daru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian (i’wadh) yang dimilikinya, disyariatkan untuk mencegah kemudaratan

_d. kesepakatan dua orang atau lebih dalam syirkah modal untuk usaha, adapun keuntungan dan kerugian ditanggung bersama

e. hak yang tetap secara paksa bagi syarikat lama atas syarikat baru dengan jalan ganti kerugian pada benda yang menjadi milik bersama

5. Berikut yang tidak termasuk rukun musaqah adalah ….

a. hasil penjualan panen

b. pemilik tanah

c. kebun yang dikelola

d. hasil tanaman yang dikelola

e. petani penggarap

6. Hasil dalam kegiatan musagah diperoleh dengan ketentuan yang jelas berdasarkaan ….

a. kesepakatan

b. debat

c. pendapat pemilik lahan

d. aturan negara

e. budaya masyarakat

7. Perbuatan di bawah ini yang boleh diwakilkan adalah …..

a. salat

b. haji 

c. puasa

d. qishas

e. wudu

8. Berikut ini bukan syarat yang harus dipenuhi dalam musaqah, yaitu ….

a. pekerjaan penggarap harus diketahui dengan jelas

b. kemakmuran pemilik dan penggarap harus merata

c. waktu pemeliharaan harus jelas

d. hasil tanaman harus musytarak

e. tanaman yang dipelihara harus menghasilkan

9. Bibit tanaman berasal dari penggarap lahan adalah ketentuan akad …,.

a. muzara’ah

b. musagah 

c. mudarabah

d. murabahah

e.mukhabarah

10. Hasil tanaman harus musytarak adalah… musaqah.

a syarat 

b. rukun

c. rukhsah

d. sebab

e. risiko

11. Seorang pemilik lahan menyediakan bibit dan segala kebutuhan tanaman. la bekerja sama dengan penggarap tanah dengan pembagian hasil yang telah disetujui ketika akad. Syarat tanah yang dijadikan kerja sama adalah ….

a. tanah tandus

b. benar-benar menguntungkan

c. tidak memiliki pemilik

d. sangat luas

e. strategis lokasinya

1 2. Sahibul mal dalam akad mudarabah adalah….

a. pegawai bank

b. pemilik modal/barang

c. pengelola modal

d. pengamat modal

e. modal dikelola

13. Kerja sama di bidang pertanian antara pemilik dan penggarap, bibit tanaman dari pihak pemilik, dalam ilmu fikih disebut….

a. mukhabarah 

b. qirad 

c. syirkah

d. musaqah

e. muzara’ah

14. Pihak-pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa disebut ….

a. musalih‘anhu 

b. muslih 

c. musalih ‘alaihi

d. musalih

e. sighat

15. Rukundalam akad muzara’ah menurut ulama Hanabilah terdiri atas dua hal, yaitu ….

a. modal dan penggarap

b. tanah dan penggarap

c. modal dan alatmenanam

d. perbuatan pekerja dan modal

e. ijab dan kabul

16. Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha disebut ….

a. muzara’ah’ 

b. syirkah 

c. ariyah

d. al-bay

e. sijarah

17. Dasar hukum akad-sulhu adalah ….

a. al-Baqarah ayat 275

b. al-Ma’idah ayat 2

c.. al-Hujurat ayat 10

d. al-Hujurat ayat 3

e. al-Baqarah ayat 278.

18. Berikut yang bukan macam-macam dalam syirkah ‘uqud adalah …

a. ‘inan

b. abdan

c. milk al-jabr

d. mufawadah

c . wujuhz

19. Barang syuf’ah disyaratkan harus benda….

a. berharga

b. bergerak

c. tidak bergerak

d. dapat dipindahkan

e. dapat dilihat dan dirasakan

20. Perjanjian dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk mendapatkan keuntungan sesuai perjanjian disebut syirkah ….

a. milk ikhtiar 

b. abdan 

c. mufawadah

d. wujuh

e. ‘inan

21. Kerja sama untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan disebut ….

a. syirkah abdan

b. syirkah mufawadah

c. syirkah wujuh

d. syirkah ‘inan

e. syirkah amlak

22. Dalam mudarabah keuntungan termasuk….

a. syarat 

b. rukun 

c. rukhsah

d. makna

e. akibat

23. Kerugian dalam kerja sama syirkah ditanggung oleh ….

a. pembeli

b. kedua pihak

c. pemilik modal

d. pewaris

e. saksi akad

24. Musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah termasuk jenis ….

a. syirkah ‘inan

b. syirkah abdan

c. jual beli

d. riba

e. asuransi

25. Para pemuda di desa A mengadakan kerja sama dalam bidang usaha modal dengan syarat bagi hasil yang sebelumnya telah ditentukan. Cara mengatur untung dan rugi dalam kerja sama tersebut adalah…

a. keuntungan milik pencetus kerja sama

b. berdasarkan perbandingan modal masing-masing

c. untung santigi dibagi dua

d. kerugian milik pemodal paling sedikit

e. tidak ada untung dan rugi

Soal Essay:

1. Bagaimana syarat seseorang boleh melakukan syirkah?

2. Sebutkan rukun-rukun syuf’ah!

3. Sebutkan bentuk-bentuk kafalah menurut mazhab Hanafi!

4. Sebutkan rukun-rukun dhaman!

5. “Dari ibnu Umar ra. bahwasanya ‘Nabi saw. telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari buah-buahan atau hasil tanaman yang keluar dari tanah tersebut.” (H.R. Muslim) Bagaimana hikmah yang terdapat pada terjemahan hadis di atas?

6. Rukun muzara’ah menurut ulama Hanabilah, yaitu….

7. Akad misaqah yang dilakukan anak kecil atau orang gila hukumnya…

8. Pembeli barang syuf’ah adalah….

9. Hukum muzara’ah adalah ….

10. Syirkah abdan adalah….

11. Pengguna modal harus mengikuti syarat-syarat tertentu dari pemilik modal. Pernyataantersebut berkaitan dengan transaksi…

12. Persyarikatan dua orang atau lebih dalam memiliki suatu jenis barang tanpa akad syirkah disebut….

13. Alat-alat dalam muzara’ah dibebankan kepada….

14. Kerugian dalam mudarabah ditanggung oleh…

15. Syarat barang yang diambil dalam kegiatan syuf’ah adalah….

16. Sebutkan rukun wakalah!

17. Jelaskan perbedaan antara muzara’ah dan mukhabarah!

18. Apa yang dimaksud musaqah?

19. Siapakah yang disebut kafil?

20. Seorang karyawan mewakilkan direktur perusahaannya dalam transaksi jual beli bahan baku produk usaha. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi karyawan tersebut sebelum melakukan pekerjaannya?

21. Jelaskan pengertian sulhu!

22. Jelaskan pengertian kafalah harta!

23. Sebutkan rukun muzara’ah menurut ulama Hanafiah!

24. Bagaimana syarat permasalahan dalam kegiatan sulhu?

25. Apa yang dimaksud dhaman?

26. Sebutkan syarat-syarat waktu dalam muzara‘ah!

27. Sebutkan sebab-sebab yang membatalkan akad mudarabah!

28. Siapa saja yang terkait dengan sulhu?

29. Apa yang dimaksud mudarabah mutlaqah?

30. Mengapa kafalah bersifat tanjiz?

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *