Soal Fiqih Kelas 12 Semester 1 Tentang Hukum Syar’i

Di artikel ini kami akan membagikan contoh soal Fiqih Kelas 12 Semester 1 Tentang Hukum Syar’i, Ada 50 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.

Kami juga menyediakan dalam format microsoft word yang bisa di download di bawah.

Soal Fiqih Kelas 12 Semester 1 Tentang Hukum Syar’i

Soal Pilihan Ganda

1. Hukum Islam mengatur hubungan antara sesama manusia. Sifat hukum yang mengatur sesama manusia adalah

a. terbuka

b. memaksa 

c. menyeluruh

d. final 

e. sempurna

2. Di dalam hukum wadh’i yang menjadi sebab dan syarat perintah salat Zuhur, yaitu ….

a. setelah tergelincirnya matahari (sebab) dan fardu ‘ain (syarat)

b. setelah tergelincirnya matahari (sebab) dan wudu (syarat)

c. peristiwa Isra Mikraj (sebab) dan rukun Islam (syarat)

d. mukalaf (sebab) dan salat lima waktu (syarat)

e. balig (sebab) dan Islam (syarat)

3. Hukum yang mengandung sebab, syarat, sah, batal, berat, ataupun ringan, disebut hukum ..

a. wadhi 

b. taklifi

c. wajib

d. haram

e. sunah  

4. “Seorang muslim tidak akan mewarisi orang kafir’, arti hadis disamping merupakan contoh dari …. .

a. mani’ 

b. syarat

c. sebab

d. taklif

e. mahkum bihi 

5. Berpuasa pada bulan Ramadhan termasuk salah satu contoh hukum wajib, yaitu ..

a. wajib mukhayyar

b. wajib mu’ayyan

c. wajib muhaddad

d. wajib ‘ain

e. wajib muaqaat

6. Diperbolehkannya tidak mengerjakan salat Jumat bagi orang yang safar termasuk contoh hukum wadh’i yang bersifat ….

a. syarat 

b. sebab

c. mani‘

d. rukhsah

e. ‘azimah

7. Salat lima waktu, zakat harta, dan puasa Ramadhan merupakan contoh dari ….  

a. haram liaridihi 

b. makruh tahrim 

c. mubah 

d. wajib muhaddad 

e. wajib kifayah

8. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang amat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw., contohnya salat Witir, termasuk perbuatan dengan hukum

a. makruh tanzih 

b. makruh tahrim 

c. tarkulaula 

d. ibahah 

e. haram

9. Dalam Surah Al-Baqarah [2]: 282 dijelaskan bahwa mencatat dalam transaksi hukumnya …. 

a. sunah 

b. haram 

c. fardu 

d. mubah 

e. makruh

10. Menurutjumhur ulama ushul fikih,bentuk-bentuk hukum takilifi itu ada lima macam, yaitu …. 

a. ijab, qabul, ibahah, karahah, dan tahrim 

b. ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tarjih 

c. ijab, nadb, ibadah, karahah, dan tahrim 

d. ijab, nadb, ibahah, karamah, dan tahrim 

e. ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrim

11. Di antara bentuk khitab syar’i adalah  …

a. mani‘

b. nadb

c. hadis

d. tahrim 

e. syarat 

12. Mani’ dalam bahasa Indonesia bermakna …. 

a. perintah 

b. penghalang 

c. petuah 

d. kebaikan 

e. anjuran

13. Sumber hukum Islam berupa ijtihad dipergunakan ketika…. 

a. Al-Qur’an sudah tidak relevan lagi 

b. hadis tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

c. dalam Al-Qur’an dan hadis tidak mengatur permasalahan yang terkait asal sesuai dengan syariat 

d. Al-Qur’an menganjurkan untuk berijtihad 

e. tidak mendapati hukum yang relevan dengan permasalahan terkait

14. Di bawah ini termasuk hukum taklifi kecuali …. 

a. nasi’ah 

b. tahrim 

c. nadb 

d. ijab 

e. ibadah

15. FirmanAllah Swt. yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain termasuk hukum …. 

a. ijab 

b. taklifi 

c. syar’i 

d. wadh’ 

e. karahah

16. Dalam tslam dikenal hukum syar’i. Maksud dari syar’i adalah …. 

a. para ulama 

b. mujtahid

c. Al-Qur’an dan hadis 

d. fikih dan ushul fikih

e. Allah dan rasul-Nya

17. Surah al-Ma’idah ayat 3 menjelaskan perintah untuk … sesuatu. 

a. melaksanakan 

b. meninggalkan 

c. memilih 

d. menganjurkan 

e. membenci

18. Berikut ini taklif yang pelaksanaannya dapat digantikan orang Jain adalah ….  

a. wudu 

b. puasa

c. salat 

d. zikir

e. sedekah

19. Kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif dalam istilah hukum Islam, disebut …. 

a. mahkum ‘alaih 

b. ‘azimah 

c. mahkum fih 

d. rukhsah 

e. ahliyyah

20. Suatu kewajiban yang dibebankan oleh syara‘ kepada mukallaf dengan tidak ditentukan waktu mengerjakannya disebut wajib …. 

a. mutlaq 

b. muwassa’ 

c. muaqqat  d. kifayah 

e. muhaddad

21. Berpuasa pada bulan Ramadhan termasuk salah satu contoh hukum wajib, yaitu …. 

a. wajib mutlak 

b. wajib muhaddad 

c. Wwajib muaqqat 

d. wajib kifayah 

e. gairu muhaddad

22. Hukum taklifi adalah khitab syar’i yang menuntut manusia untuk melakukan hal berikut, kecuali…. 

a. melakukan sesuatu 

b. meninggalkan sesuatu

c. memilih berbuat sesuatu 

d. menginginkan sesuatu 

e. memilih meninggalkan sesuatu

23. Pengertian. hukum menurut ilmu ushul fikih adalah… 

a. firman Allah Swt. atau sabda Nabi mengenai segala pekerjaan mukalaf, baik mengandung tuntutan, perintah, larangan atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau syarat, atau penghalang terhadap sesuatu hukum 

b. segala sesuatu yang berkaitan dengan semua pekerjaan mukalaf 

c. sebab munculnya perintah, larangan, atau keterangan tentang kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab, atau syarat, atau penghalang terhadap suatu hukum 

d. sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa

e. nash Al-Qur’an, sunah Nabi Muhammad saw., ijma’ ulama, dan qiyas

24. Berikut ini contoh obyek hukum yang pelaksanaannya mengenai din pribadi dan harta adalah ….

a. salat

b. puasa

c. zikir

d. haji

e. zakat

25. Berikut ini merupakan syarat-syarat mahkum bih, yaitu ….

a. mempunyai kemampuan untuk berbuat secara sempurna 

b. mampu memahami dalil hukum baik secara individu atau dengan bantuan orang lain 

c. perbuatan yang dihukumkan diketahui dengan jelas

d  tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

e. mempunyai kemampuan yang belum sempurna dalam mema-hami hukum

Essay

 1. Jelaskan pengertian hukum syar’i menurut jumhur ulama!

2. Sebutkan sumber hukum dalam hukum syar’i!

3. Apa yang dimaksud dengan mahkum fih?

4. Apa tujuan diterapkannya hukum syar’i bagi umat Islam?

5. Jelaskan pengertian dari sah dan sebutkan contohnya!

6. Jelaskan pengertian hukum wadh’i!

7. Sebutkan hukum-hukum yang termasuk hukum wadh’i!

8. Jelaskan maksud dari ahliyyah al-wujub an-naqishah!

9. Sebutkan syarat bagi mahkum ‘alaih!

10. Sebutkan syarat-syarat dalam mahkum bihi!

11. Melakukan salat dua hari raya hukumnya ….

12. Seorang laki-laki dinyatakan balig apabila …

13. Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa disebut dengan ….

14. Sesuatu yang harus ada karena suatu hukum bergantung padanya, disebut …..

15. Hukum yang mengandung perintah untuk melaksanakannya, disebut ….

16. Apa yang dimaksud kewajiban kifayah?

17. Bagaimana seseorang bisa disebut mukalaf?

18. Apa yang dimaksud hukum taklifi?

19. Jelaskan pengertian makruh (karahah)! Sebutkan contoh dalil Al-Qur’an yang menjelaskan hukum makruh!

20. Sebutkan macam-macam mahkum fih dari segi keberadaannya beserta contohnya!

21. Adakah orang-orang yang tidak terkena beban hukum? Sebutkan!

22. Apa pengertian dari karahah?

23. Apa akibat dari pelanggaran terhadap hukum haram?

24. Tuliskan dalil yang menjelaskan tentang tuntutan pada mukalaf untuk mengerjakan salat!

25. Apa yang dimaksud kunci dalam hukum Islam?

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *