Soal Fiqih kelas 12 semester 2 Tentang Kaidah ‘Am dan Khas beserta Kaidah Takhsis dan Mukhasis

Soal Fiqih kelas 12 semester 2 Tentang Kaidah 'Am dan Khas beserta Kaidah Takhsis dan Mukhasis

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal Fiqih kelas 12 semester 2 TentangKaidah ‘Am dan Khas beserta Kaidah Takhsis dan Mukhasis, Ada 55 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Fiqih kelas 12 semester 2 Tentang Kaidah ‘Am dan Khas beserta Kaidah Takhsis dan Mukhasis

Soal Pilihan Ganda

1. Man merupakan isim istifham untuk menanyakan … hukum.

a. Pelaku

b. objek

 c. masa 

d. lokasi  

e. materi

 2. Lafaz khas dalam bentuk ‘amar mengandung arti …-

a. wajib

b. sunah 

c. makruh

d. haram

e. mubah

3. Lafaz khas yang mutlak dalam nash lain diterangkan secara…. 

a. muqayyad  

b. takhsis  

c. mutlaq 

d. terperinci

e. khusus

4. Lafaz yang mengandung arti umum seperti jami’an terdapat di Surah …

a. al-Baqarah ayat 183 

b. an-Nudr ayat 2 

c. Ali ‘Imran ayat 103 

d. an-Nis&d’ ayat 22 

e. Hud ayat 6 

5. Takhsis secara bahasa adalah …. 

a. mengumumkan 

b. memerintah

c. mengkhususkan 

d. menyimpulkan 

e. melarang

6. Lafaz khas dalam nash syariat menunjuk kepada dalalah …. 

a. qat’i  

b. zanniy  

c. ijmal

d. mukhasis

e. nasakh

7. Karakteristik khas adalah …. 

a. rancu  

b. ambigu 

c. bermajas 

d. jelas

e. jamak

8. Salah satu bentuk lafaz ‘am adalah isim istifham yang ditandai ….

a. laqasam 

b. la ‘amar 

c. man 

d. lam alif 

e. harfu istifham

9. وما من دابة فى الارض الاعلى الله رزقها

Pernyataan yang sesuai ayat di atas adalah ….

a. mengganti hukum baru

b. diambil berdasarkan keumuman lafaz bukan karena kekhususan sebab 

c. orang yang memerintahkan termasuk dalam perintah itu 

d. mafhum itu mempunyai bentuk umum 

e. Keumuman itu tidak menggambar: kan suatu hukum. 

10. Lafaz kullu menjadi tanda bahwa ayat termasuk …. 

a. muqayyad  

b. nahi

c. ‘amar

d. ‘am

e. khas

11. Lafaz khas yang muqayyad-nya diputuskan berdasarkan sesuatu berada di Surah…..

a. al-Baqarah ayat 228 

b. al-An’am ayat 145

c. al-Ma’idah ayat 3 

d. al-Baqarah ayat 221 

e. al-Baqarah ayat 83

12. Jika terjadi perubahan hukum secara keseluruhan pada ayat Al-Qur’an, hal itu disebut …. 

a. takhsis 

b. nasakh 

c. mukhasis

d. qat’i

e. zanniy

13. Perhatikan ayat di bawah ini! 

ولا تنكحوا المشاركات حتى يؤمن

Pernyataan berikut yang sesuai ayat di atas adalah …. 

a. ayat di atas termasuk lafaz khas yang berbentuk mutlaq 

b. ayat di atas termasuk lafaz khas yang muqayyad 

c. ayat di atas termasuk lafaz khas dalam nahi 

d. ayat di atas termasuk lafaz khas  dalam ‘amar 

e. ayat di atas termasuk lafaz khas dalam bentuk berita 

14. Lafaz ‘am tetap menjadi hujjah bagi satuan makna yang masih tertinggal setelah melalui proses …. 

a. mukhasis  

b. muqayyad  

c. mutlak 

d. takhsis

e. muradif

15. Abu Burdah pernah diberikan nasihat oleh Nabi saw. mengenai hewan kurban. Hal ini sesuai kaidah …. 

a. ‘am  

b. khas  

c. ‘amar

d. nahi

e. mujmal

16. Lafaz khas dalam ‘amar berada di Surah …. 

a. al-Ma’idah ayat 38 

b. an-Nisa’ ayat 92 

c. al-Baqarah ayat 223 

d. an-Nir ayat 2 

e. al-Araf ayat 31 

17. Mukhasis terbagi menjadi …. 

a. dua 

b. tiga 

c. empat 

d. lima 

e. enam 

18. Seorang guru memerintahkan muridnya untuk datang tepat waktu. Guru yang memerintahkan juga harus datang tepat waktu. Kaidah yang sesuai adalah ….

a. لفظ وضع للدلالة واحد منفرد

b. العموم لايتصور في التحكم

c. لمفهوم له عموم

d.  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

e. المخا طب يد خل في عمو م خطاب

19. Lafaz khas dalam nash syariat, menunjuk pada daiil .,.. 

a. qati 

b. zanni 

c. muradif 

d. nagli 

e. nahi

20. Berikut yang tidak termasuk isim istifhani adalah …. 

a. mata

b. aina 

c ma oo

d. kullun 

 e. ‘man 

21. Berikut yang bukan termasuk pembagian takhsis adalah …. 

a. Al-Qur’an dengan as-Sunah 

b. as-Sunah dengan as-Sunah 

c. Al-Qur’an dengan undangundang 

d. as-Sunah dengan Al-Qur’an 

e. Al-Qur’an dengan Qiyas 

22. Lafaz ‘am yang berbentuk isim mausul berada di Surah …. 

a. al-Baqarah ayat 233 

b. al-Baqarah ayat 284 

c. al-Baqgarah ayat 3 

d. Hid ayat 6 

e. ar-Rahman ayat 33

13. Lafaz khas dalam bentuk berita terdapat di Surah ….

a. al-Baqarah ayat 228

b. al-An’am.ayat 145

c. al-Ma’idah ayat 3 

d. al-Baqarah ayat 221 

e. al-Baqarah ayat 83

24. Mukhasis dalam lafaz dan khas berfungsi sebagal….

a. dasar pengeluaran suatu lafaz

b. pelengkap suatu lafaz

c. pengurangan makna suatu lafaz

d. mengkhususkan suatu lafaz

e. penambahan suatu lafaz

25. كافة lafaz di samping menjadi tanda lafaz…

a. khas 

b. ‘am 

c. takhsis 

d. mukhasis 

e. nasakh

Soal Essay:

1. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون

Analisislah kaidah lafaz yang terdapat pada ayat di atas!

2. Apa yang disebut dengan mukhasis?

3. Bagaimana cara menakhsis Al-Qur’an dengan As-Sunah?

4. Tuliskan kaidah keumuman lafaz tidak menunjukkan hukum!

5. Apa yang dimaksud dengan takhsis?

6. Menurut bahasa, Khas berarti ………

7. Kedua nash mengandung khas berbeda, hukum atau sebabnya tetap berlaku

8. Lafaz khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu disebut…

9. Hukum potong tangan tidak berlaku apabila tidak mencapai seperempat dirham. Hal ini merupakan takhsis antara…

10. Tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman yang kurang dari lima wasaq merupakan tambahan takhsis antara…

11. Am secara istilah adalah ….

12. Mazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat tentang nash hukum dan sebabnya..

13. Lafaz yang dibuat untuk menunjukkan makna banyak, tak terbatas disebut …….

14. Kata al-lazi merupakan tanda isim…

15. Menyebut sebagian lafaz ‘am tidak berarti..

16. Perhatikan ayat di bawah ini!

فلا تقل لهما أف ولا تتهر هما وقل لهما قولا كريما

Buatlah analisis kaidah lafaz yang terdapat pada ayat di atas!

17. Tulislah ayat yang menunjukkan isim mufrad yang ma’rifat dengan alif lam!

18. Bagaimana cara menakhsis Al-Qur’an dengan ijmak?

19. Tuliskan kaidah lafaz am yang diambil dari keumuman lafaz!

20. Kapan lafaz khas diterangkan secara Muqayyad?

21. Tulislah ayat yang menunjukkan lafaz khas dalam bentuk berita!

22. Sebutkan lima bentuk lafaz ‘am!

23. Sebutkan kaidah-kaidah pengamalan pada ‘am!

24. Kapan nasakh terjadi?

25. Apa yang Anda ketahui tentang makna khas secara istilah?

26. Jelaskan lafaz khas dalam nash syariat menurut Imam Hanafi dan imam Syafi’i !

27. Bagaimana cara menakhsis Al-Qur’an dengan qiyas!

28. Tulislah lafaz khas muqayyad-nya diputuskan berdasarkan sesuatu!

29. Berikan contoh takhsis antara as-Sunah dan Al-Qur’an!

30. Bagaimana cara menakhsis dengan pendapat para sahabat?

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *