Soal Fiqih kelas 12 semester 2 Tentang Kaidah Zahir dan Takwil

Soal Fiqih kelas 12 semester 2 Tentang Kaidah Zahir dan Takwil

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal Fiqih kelas 12 semester 2 Tentang Kaidah Zahir dan Takwil, Ada 55 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Fiqih kelas 12 semester 2 Tentang Kaidah Zahir dan Takwil

Soal Pilihan Ganda

1. Golongan yang tidak membolehkan adanya takwil dalam hal akidah adalah …

a anshar

b. mukalaf 

c. khalaf 

d. musyabbihah 

e. salaf 

2. Perhatikan ayat di bawah ini!

…. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

Pernyataan yang sesuai ayat di atas adalah ….

a. ayat di atas mengandung makna zahir 

b. ayat di atas mengandung makna mantiq 

c. ayat di atas mengandung makna mutlaq

d. ayat di atas mengandung makna ‘am

e. ayat di atas mengandung makna ‘amar 

3. Contoh takwil berada di Surah az-Zariyat ayat …. 

a. 4  

b. 6  

c. 47

d. 64

e. 80

4. Masalah yang boleh menerima takwil adalah masalah yang berkaitan dengan …. 

a. furu’   

b. akidah  

c. iman 

d. syariat

e. ushul

5. Berhujah dengan takwil yang bertentangan dengan nash hukumnya….

a. makruh 

b. wajb 

c. sah

d. mubah

e. haram

6. Zahir secara bahasa adalah….. 

a. tidak jelas

b. tidak tampak  

c. memindahkan

d. jelas

e. pelan

7. Dalil yang dipakai dalam takwil adalah dalil sahih agar terhindar dari arti ….

a. salah  

b. spekulatif 

c. di luar konteks 

d. sama

e. berlainan

8. Takwil dapat diterima apabila memenuhi ….

a. aturan  

b. logika  

c. syarat

d. syariat

e. fungsi

9. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa masalah-masalah ushul atau akidah dapat di-takwi-kan berdasarkan …. 

a. Allah SWT

b. Rasulullah saw. 

c. ulama

d. guru

e. orang tua 

10. Kebanyakan kajian takwil adalah …. 

a. nash

b. furu’ 

c. ra’yu

d. gat’i

e. tafsir

11. Ketentuan takwil digunakan untuk menghindari kesalahan dalam ….

a. berpikir 

b. tafsir 

c. ijtihad

d. diskusi

e. bahasa

12. Jika arti nash itu sudah tentu me’ ngandung dalalahnya qat’i, tidak boleh di-takwil-kan dengan …. 

a. akal 

b. ayat 

c. hadis

d. ijma’

e. qiyas

13. Takwil erat kaitannya dengan maksud syariat yang berasal dari….

a. dalilnya

b. nash-nya

c. pendapatnya

d. akalnya

e.  batinnya

14. Jika arti nash berarti umum atau berarti zanni yang tidak pasti, wajib mengamalkan sesuai maknanya. Pernyataan berikut yang sesuai adalah … 

a. ketentuan lafaz zahir

b. ketentuan lafaz takwil 

c. ketentuan lafaz mujmal

d. ketentuan lafaz

e. ketentuan lafaz nahi

15. Nash yang sudah jelas hukumnya tidak boleh di-takwil-kan dengan …. 

a. akal

b. hati

c. bahasa

d. mata 

e. telinga

16. Ali menggunakan hadis untuk mengetahui maksud salah satu ayat di dalam Al-Qur’an. Pernyataan yang sesuai adalah …. 

a. perilaku menghindari rusaknya takwil 

b. perilaku menghindari cacatnya takwil

c. perilaku menghindari perbedaan takwil

d. perilaku menghindari hukum takwil

e. perilaku menghindari objek takwil

17. Apabila takwil tidak terpenuhi syaratnya maka akan menjadi takwil….

a. qarib

b. ba’iid 

c. qowiy

d. juzi

e. sahih

18. Mengamalkan nash zahir bersifat umum hukumnya ….

a. mubah

b. wajib  

c. sunah

d. haram

e. makruh

19. Lafaz zahir menunjukkan makna ….

a. tersembunyi

b. siri 

c. rajih

d. lembut

e. kasar

20. Al-marja’ memiliki arti ….

a. pengganti 

b. umum 

c. penghapus

d. penjelas

e. kembali

21. Mengambil pendapat ulama untuk mengetahui makna lain Al-Qur’an adalah ….

a. syarat takwil

b.syarat zahir

c. kesalahan takwil

d. objek takwil

e. objek Zahir

22. Lafaz takwiladalah memalingkan lafaz dari makna ….

a. zahir  

b. ‘am 

c. mujmal

d. ‘amar

e. nahi

23. Landasan umum takwil adalah mengamalkan dalil sesuai ….

a. qaiid-nya

b. hukumnya

c. bahasanya

d. maknanya

e. masalah

24. Perkataan yang ditakwikan disebut …. 

a. takwil

b. tafsir

c. al-marja’

d. al-masir

e. mu’awwal

25. Dalil penunjang takwil adalah ..

a. Sahih

b. hasan 

c. dhaif

d. khusus

e. umum

Soal Essay:

1.  …. واحب الله البيع وحرم الربوا ….

Buatlah analisis makna zahir pada ayat di atas!

2. Kapan lafaz zahir tidak boleh diamalkan?

3. Bagaimana hukum menggunakan dalil yang Zahir?

4. Jelaskan pengertian zahir yang Anda ketahui!

5. Jelaskan makna dari at-Tafsir, al-Marja’, al-Masir, dan al-Jaza!

6. Zahir adalah dalil syar’i yang wajib…

7. Cara agar takwil bisa diterima adalah dengan memenuhi…

8. Takwil adalah mengeluarkan lafaz dari artinya yang Zahir kepada…

9. Arti penakwilan nash harus lebih kuat daripada arti…

10. Menakwilkan ayat berdasarkan kesenangan pribadi hukumnya…

11. Keragu-raguan di antara dua perkara atau lafaz, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas disebut lafaz….

12. Para ulama berpendapat jika lafaz pada Surah az-Zariyat ayat 47 diartikan ‘tangan’ berarti…

13. Adapun kajian takwil kebanyakan adalah furu’ sebagaimana pendapat…

14. Takwil memiliki arti al-Jaza’ yang artinya…

15. Golongan khalaf membolehkan penakwilan oleh…

16. Perhatikan ayat di bawah ini!

واسماء بنينها باييد وانا لموسعون

Analisislah makna yang terkandung pada ayat di atas!

17. Bagaimana jika takwil didasarkan pada dalil syar’i yang sah tetapi keinginan sendiri?

18. Jelaskan pengertian takwil yang Anda ketahui!

19. Sebutkan dua syarat takwil berdasarkan dalil sahih!

20. Sebutkan dua perkara yang menyebabkan cacatnya takwil !

21. Sebutkan syarat-syarat supaya takwil diterima oleh syariat!

22. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan takwil!

23. Bagaimana jika syarat takwil tidak dapat dipenuhi?

24. Mengapa ijmak bisa menjadi salah satu objek takwil yang sahih?

25. Jelaskan menakwil masalah akidah berdasarkan ulama khalaf!

26. Jelaskan masalah-masalah yang dapat di-takwil!

27. Sebutkan dalil-dalil yang dipakai dalam takwil!

28. Bagaimana hukum beramal dengan dalil yang zahir?

29. Mengapa seseorang harus beramal dengan dalil yang Zahir?

30. Bagaimana bahasa dalam menakwilkan ayat?

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *