Soal Fiqih kelas 8 semester 2 Tentang Zakat

Soal Fiqih kelas 8 semester 2 Tentang Zakat

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal IPS kelas 8 semester 2 Tentang Zakat, Ada 40 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Fiqih kelas 8 semester 2 Tentang Zakat

Soal Pilihan Ganda

 1. Segala bentuk ibadah mahdhoh mempunyai syarat wajibnya. yang termasuk syarat wajib zakat fitrah adalah…. 

a. Islam dan tamyiz 

b. masuk waktu dan mampu 

c. Islam dan memiliki kelebihan harta 

d. mencapai haul dan nisab 

2. Tumbuh, suci, baik dan berkah adalah pengertian menurut bahasa dari ….

a. shalat

b. puasa

c. syahadat

d. zakat

3. Dibawah ini pengertian Zakat menurut bahasa yaitu…

a. tumbuh dan bertambah                                    

b. berkah

c. bersih                                                                

d. Kotor

4. Pemilik sebuah toko di suatu pasar memiliki omzet jutaan rupiah dan setiap tahunnya ia mengeluarkan zakatnya karena telah cukup nisab, bila ia tidak keluarkan zakatnya, Pemerintah berhak untuk memaksanya. karena hukum zakat bagi dirinya adalah… 

a. mubah 

b. fardhu kifayah 

c. Sunnah muakkad 

d. fardhu ‘ain 

5. Membayar zakat fitrah adalah salah satu dari ….

a. rukun iman

b. pokok kepercayaan

c. pokok-pokok ibadah

d. ibadah tertentu

6. Awal dari ditetapkannya bentuk harta yang wajib dizakati adalah setelah turunnya wahyu yang terdapat dalam al-Qur’an surah…

a.  al-Baqarah ayat 267                                        

b. al-Baqoroh 155

c. al-Maidah ayat 4                                              

d. as-shaffat ayat 10

7. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk setiap kepala. waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah adalah… 

a. masih diawal Ramadhan 

b. diakhir bulan Ramadhan 

c. malam hari raya idul fithri 

d. setelah shalat idul fithri 

8. Waktu yang lebih afdal untuk membayar zakat fitrah adalah …

a. awal Ramadhan

b. pertengahan ramadhan

c. terbit fajar s/d sebelum shalat hari Id

d. akhir ramadhan

9. Zakat berupa bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya disebut…

a. zakat maal                                                       

b. zakat harta

c. zakat fitrah                                                     

d. zakat perniagaan

10. Bayu adalah seorang muslim yang taat. Ia berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya berupa beras sebanyak 14 liter beras. Ia memberikan kepada fakir miskin di lingkungan rumahnya. Di lingkungan rumahnya Rahmat tergolong keluarga yang mampu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku Bayu yang termasuk rukun zakat adalah …. 

a. niat, Islam, dan mempunyai kemampuan 

b. niat, muzaki dan mustahik zakat, ada makanan pokok 

c. niat, mustahik zakat, mempunyai kelebihan makanan pokok

d. Islam, Rahmat (muzakki), fakir miskin (mustahik zakat), mampu  

11. Takaran / ukuran zakat fitrah …..

a. 2,5 kg beras

b. 3,5 kg beras

c. 4,0 kg beras

d. 4,5  kg beras

12. Di bawah ini yang tidak termasuk  syarat wajib zakat fitrah adalah…

a. orang Islam                                                      

b. diberikan setelah shalat idul fitrih

c. masih Hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan

d. mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya idul fitrih

13. Kelompok hewan yang wajib dizakati pada pernyataan berikut adalah…. 

a. kambing, unta dan sapi 

b. kerbau, kuda dan rusa 

b. ayam, bebek dan kambing 

c. semua jenis unggas dan mamalia

14. Yang lebih berhak menerima zakat fitrah adalah …

a. fakir miskin

b. muallaf

c. gharim

d. orang cacat

15. Waktu mubah mengeluarkan Zakat Fitrah adalah…

a. selama Bulan Ramadhan                                 

b. malam hari Raya Idul Fitrih

c. setelah shubuh sebelum shalat Idul Fitrih       

d. setelah shalat Idul Fitrih

16. Zakat hewan ternak sapi jika hewan sapinya berjumlah 60 ekor, besarnya adalah… 

a. 1 ekor kambing berumur 2 tahun

b. 2 ekor kambing berumur 1 tahun 

c. 1 ekor sapi berumur 2 tahun 

d. 2 ekor sapi berumur 1 tahun 

17. Dibawah ini harta yang wajib dizakatkan, kecuali ..

a. emas dan perak

b. hasil tanaman

c. binatang ternak

d. hasil rampokkan

18. Berikut ini yang bukan Manfaat Zakat Fitrah…

a. membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya.

b. dapat mengurangi harta yang kita miliki

c. mencegah orang orang miskin melakukan kejahatan.

d. hubungan kasih sayang antara pemberi  dan penerima zakat akan terjalin

19. Dibawah ini Binatang ternak yang wajib dizakatkan …

a. kambing atau domba

b. kuda

c. kijang

d. ikan

20. Orang muslim yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan zakat yaitu tugas yang berkaitan proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan,  proses pendistribusian, serta laporan keuangan dana zakat disebut…

a. Fakir                

b. Miskin                   

c. Amil                       

d. Gharim

21. Ukuran zakat emas, perak dan uang adalah ..

a. 2%

b. 2.5 %

c. 5%

d. 3 %

22. Orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai kelebihan harta untuk menutupi  hutangnya, disebut…

a. Ibnu Sabil       

b. Miskin                   

c. Muallaf                  

d. Gharim

23. Besar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang  perairannya tidak memakai biaya   adalah …..

a. 2.5 %

b. 5 %

c.10 %

d. 20 %

24. Orang sedang bepergian yang diridhoi Allah atau dalam perjalanan untuk kemaslahatan umat, disebut…

a. Ibnu Sabil       

b. Miskin                   

c. Muallaf                  

d. Gharim

25. Zakat emas, perak dan uang selain harus mencapai nisab juga harus mencapai…

a. jumlahnya

b. ukurannya

c. haul

d. bentuknya

26. Bila seseorang memiliki 40 ekor sapi berapa zakat yang harus dikeluarkan sejumlah ….

a. 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun

b. 1 ekor anak sapi betina berumur 1 tahun

c. 1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun

d. 2 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun

27. Dibawah ini adalah orang yang berhak menerima zakat, kecuali …

a. fakir

b. garim

c. miskin

d. ustadz

28. Seorang harus mengeluarkan zakat 1 ekor kambing berumur 2 tahun jika ia memiliki kambing sebanyak…

a.  20-39 ekor kambing                                        

b. 121-200 ekor kambing

c. 40-120 ekor kambing                                       

d. 201-399 ekor kambing

29. Zainab memiliki harta kekayaan berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000 (40 emas/ 100 gr) berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Zainab ?

a. Rp. 250.000

b. Rp. 450.000

c. Rp. 650.000

d. Rp. 750.000

30. Muallaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat karena…

a. masih banyak musuhnya                                  

c. ibadahnya belum ikhlas

c. pengetahuan keislamannya masih rendah        

d. imannya masih lemah

Soal Essay:

 1. Tuliskan benda-benda yang akan dizakatkan!
 2. Tidak semua umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang diwajibkan. Tuliskan beberapa syarat tersebut! 
 3. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima Zakat!
 4. Seorang pengusaha, pak Burhan di akhir tahun 2020 memiliki harta simpanan berupa emas seberat 120 gram, jika harga emas 550.000/gram pada akhir tahun 2021, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan ?
 5. Tulislah ayat tentang asnaf yang delapan!
 6. Seorang Petani mempunyai sebidang tanah yang ditanami padi dengan pengairan irigasi. Pada musim panen menghasilkan 2 ton gabah. Berapa zakat harus dikeluarkan oleh petani tersebut?
 7. Beri contoh cara mengeluarkan zakat!
 8. Apa Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal?
 9. Tuliskan Hikmah zakat!
 10. Sebutkan Syarat-syarat Zakat Maal!

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *