Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 10 semester 2

Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 10 semester 2

Di artikel ini kami akan membagikan contoh soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 10 semester 2, Ada 40 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.

Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 10 semester 2

Soal Pilihan Ganda

1. Berkaitan dengan hak milik, penggunaan suatu barang hendaknya….

a. semaksimal mungkin

b. bebas memanfaatkan dan merusak

c. merugikan orang lain

d. melampaui batas penggunaan

e. tidak berlebihan dan secukupnya

2. Hajru adalah orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan pengawasan. Pendapat. di atas dikemukakan oleh ….

a. Sulaiman Rasyid

b. Idris Anmad

c. Muhammad as-Syarbini al-Khatib

d. al-Ghazali

e. as-Suyuti

3. Berikut ini bukan sebab hajru adalah ….

a. perempuan

b. orang yang menggadaikan

c. sakit parah

d. gila

e. murtad

4. Perhatikan hadis berikut!

. انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال

Hadis di atas menjelaskan tentang ….

a. rukun khiyar

b. hukum khiyar

c. pengertian khiyar

d. masa khiyar

e. jenis-jenis khiyar

5, Menawarkan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat suatu bencana atau musibah tertentu adalah tujuan ….

a. koperasi 

b. pegadaian 

c. bunga bank

d. bank

e. asuransi

6. Membiasakan diri hidup sederhana dan tidak boros adalah langkah untuk menghindari ….

a. dusta 

b. tipu menipu 

c. riba

d. curang

e. gharar

7. Jelas dan dapat dikuasakan merupakan salah satu syarat dari akad ….

a. sulhu

b. tanjiz

c. ta’liq

d. muzara’ah

e. wakalah

8. Istilah bagi orang yang sudah bisa membedakan hal baik dan buruk disebut ….

a. balig

b. mumayyiz

c. akil

d. mahir

e. faruq

9, Akad wakil adalah akad yang dilakukan dengan cara ….

a. memberikan isyarat tertentu

b. mengucapkan suatu kalimat dengan lisan

c. menulis perjanjian antara kedua belah pihak

d. melalui utusan orang lain

e. melalui telepon

10. Syarat makfullahu dalam akad kafalah adalah ….

a. diketahui jenis, jumlah, kadar, atau pekerjaan

b. dikenal oleh kafil (orang yang menjamin)

c. balig, berakal, kehadiran, dan kerelaannya

d. tidak dipaksa (rela dengan kafalah)

e. harus diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin . Dalam rukun akad dikenal istilah ma‘qud ‘alaih, yaitu ….

a. pihak-pihak yang berakad

b. tidak ada unsur paksaan

c. objek akad

d. ijab kabul

e. waktu akad

12. Al-mufilis adalah orang yang dilarang memindah kekuasaan karena …

a. belum balig

b. gila

c. pailit

d. kurang akal

e. menggadaikan barang

13. Al-milkiyah al-fardiyah adalah istilah untuk kepemilikan …. .

a. sosial

b. pribadi

c. umum

d. kelompok

e. negara

14. Seorang pemuda ingin meminjam uang kepada pedagang sebesar Rp500.000,00. Pedagang pun menyetujuinya dengan syarat pemuda itu mengembalikan uang sebesar Rp550.000,00. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terjadi praktik ….

a. kafalah

b. riba gardi

c. riba yad

d. sulhu

e. wakalah

15. ikrar yang disampaikan untuk menjamin pelunasan utang seseorang disebut ….

a. musaqah

b. dhaman

c. muzaraah

d. hajru

e. sulhu

16. Prinsip jjarah pada bank syariah disebut juga prinsip ….

a. lelang

b. sewa

c. utang

d. bagi hasil

e. cicilan

17. Dana talangan dalam pemenuhan produksi pada bank syariah menggunakan prinsip ….

a. al-bai’u at-tajir

b. al-murabahah

c. al-mudharabah 

d. al-wadi’ah

e. al-ijarah

18. Bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang berhak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (bergerak dalam bidang jasa) disebut ….

a. syirkah mal

b. syirkah harta

c. syirkah abdan

d. syirkah aqli

e. syirkah wujuh

19. Berikut yang bukan menjadi alasan diharamkannya asuransi adalah ….

a. mengandung gharar

b. mengandung kebatilan

c. mengandung kemaslahatan

d. menguntungkan satu pihak

e. mengandung riba

20. Barang yang dihibahkan disebut dengan istilah ….

a. mauhublahu 

b. wahib 

c. mauhub

d. sighat

e. kabul

21. Setiap manusia berhak memiliki kekayaan dengan cara yang dibenarkan oleh ….

a. pemerintah 

b. orang tua

c. guru

d. pengusaha

e. syara’

22. Maksud dari tamalluk dalam ihrazul mubahat adalah ….

a. keikhlasan

b. memiliki

c. kuasa

d. berkembang biak

e. kewajiban

23. Menjual sesuatu yang berlainan jenis harus memenuhi dua syarat, yaitu ….

a. dibayar tunai dan timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis

b. timbang terima dalam akad (ijab  kabul) sebelum meninggalkan majelis akad

c. serupa timbangan dan banyaknya  serta dibayar secata tunai

d. serupa timbangan dan banyaknya

e. serupa timbangan dan harganya

24. Prinsip jual beli dalam operasional bank syariah disebut dengan istilah….

a. murabahah 

b. musyarakah

c. mudarabah

d. ijarah

e. bai’at ta’jir

25. Ketika sukses, seorang pengusaha memberikan tanah yang baru saja dibelinya kepadaseorang kyai untuk dijadikan pondok pesantren. Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam akad tersebut adalah ….

a. saksi akad

b. wakif

c. masyarakat sekitar

d. mauhub

e. orang yang mewakilkan

Soal Essay:

1. Hak menggarap tanah tertentu dan sekelilingnya dalam hukum ihya’ul mawat diberikan kepada…

2. Pembayaran dalam transaksi salam dilakukan ketika…

3. Kerja sama mukhabarah sama dengan kerja sama….

4. Surah al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa istri wajib mendapatkan…

5. Kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi utang si pewaris disebut…..

6. Riba merupakan salah satu usaha mencari rezeki dengan cara….

7. Persoalan-persoalan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk Memutuskan perselisihan disebut…

8. Hukum menghidupkan lahan kosong adalah….

9. Memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan, namun materi harta atau barang yang dihibahkan tetap menjadi milik pemberi hibah disebut ……..

10. Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa syuf’ah dapat diwariskan dan tidak batal karena…

11. Sebutkan hikmah dari hajru!

12. Jelaskan perbedaan sedekah dan hadiah!

13. Sebutkan ciri-ciri asuransi konvensional!

14. Dalam bentuk apa bank perkreditan rakyat (BPR) menempatkan dananya?

15. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya, “Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sariggup membelanjakan sebagian harta yang kamu-sayangi.” (Q.S. Ali ‘imran [3]:92)

Jelaskan amalan yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah tersebut!

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *