Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih kelas 11 semester 2

Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih kelas 11 semester 2

Di artikel ini kami akan membagikan contoh soal PAS Mata Pelajaran Fiqih kelas 11 semester 2 , Ada 40 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.

Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih kelas 11 semester 2

Soal Pilihan Ganda

1. Seorang suami diperbolehnhkan rujuk kepada istrinya selama masih dalam masa iddah pada talak raj’i. Melalui rujuk, seorang suami dapat menunaikan Kkewajiban yang sempat cCitinggalkannya. Hikmah berdasarkan pernyataan tersebut adalah ….

a. rujuk menghentikan perebutan harta

b. rujuk memberi manfaat bagi suami

c. rujuk membatasi hak istri

d. rujuk menghindarkan perbuatan dosa

e. rujuk memberi kebahagiaan suami

2. Talak yang dilakukan oleh suami kepada istri atas perbuatan istrinya disebut ….

a. talak raj’i

b. talak ba’in

c. talak rmunjaz

d. talak mu’allaq

e. talak sarih

3. Iddah seorang perempuan yang masih mempunyai masa suci dan masa haid adalah ….

a. tiga belas hari

b. tiga bulan

c. tiga kali suci

d. tidak ada masa iddah

e. empat bulan sepuluh hari

4. Jika pewaris mempunyai ayah dan anak ftaki-laki maupun perempuan, _ maka bagian dari harta warisan ayah adalah ….

a. 2/3

b. 1/2 

c. 1/3

d. 1/4

e. 1/6

5. Seorang muslim meninggal dunia dan ‘meninggalkan sejumilah harta warisan kepada orang-orang yang berhak atas harta warisannya. Namun, ada beberapa orang tidak berhak mendapatkan warisan. Hal itu tidak disebabkan oleh ….

a. adanya akad

b. keserupaan agama

c. adanya nasab

d. keserupaan sifat

e. adanya ashabah

6. Berikut ini yang bukan termasuk faktor penyebab tujuan pernikahan dapat terhalang adalah ….

a. suami terlalu penyayang

b. adanya unsur penipuan dalam pemikahan

c. suami yang dinyatakan menghilang

d. adanya cacat atau aib pada salah satu pihak (suami atau istri)

e. istri tidak mendapatkan nafkah dari suami

7. Ibu, saudara perempuan, anak perempuan, dan saudara perempuan bibi merupakan perempuan mahram sebab ….

a. pernikahan

b. persaudaraan

c. saudara seiman

d. sepersusuan

e. keturunan

8. Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya melalui utusan yang dikirimkan, talak tersebut hukumnya ….

a. terhalang

b. tidak sah

c. sah d. sah, tetapi bersyarat

e. tertunda

9. Talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid termasuk talak ..,.

a. raj’i 

b. ba’in 

c. bid’iy

d. sunni

e. hukmiy

10. Berikut yang bukan termasuk sebab terhalangnya seseorang dalam mendapatkan bagian dari harta warisan

adalah ….

a. kafir

b. sakit

c. budak atau belum merdeka

d. melakukan pembunuhan

e. ter-hijab oleh ahli waris

11. Berikut ahli waris yang tidak akan terhalang, yaitu ….

a. istri

b. kakek

c. nenek (ibunya ibu)

d. cucu laki-laki

e. saudara seibu

12. Seorang tuan dapat menjadi ahli waris dan bekas budak yang dimerdekakannya. Hal tersebut termasuk ….

a. ashabah bil-gair

b. ashabah bin-nasab

c. ashabah ma‘aighair

e. ashabah bin-nafsi

d. ashabah sababiyah

13. Nenek mempunyai bagian 1/6 dari harta warisan dengan syarat ….

a. pewaris tidak mempunyai kakek

b. pewaris tidak mempunyai ahli waris utama

c. pewaris tidak mempunyai ibu

d. pewaris tidak mempunyai ayah

e. pewaris mempunyai hubungan dengan nenek

14. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat bagian 1/6 dari bagian harta warisan dengan syarat ….

a. pewaris mempunyai anak kandung laki-laki

b. pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan

c. pewaris tidak mempunyai anak

d. pewaris mempunyai kakek

e. pewaris mempunyai saudara kandung laki-laki

15. Jika ahli waris hanya seorang ibu dan saudara laki-laki ataupun perempuan, maka bagian ibu adalah ….

a. 1/2

b. 1/3

c. 1/4

d. 1/6

e. 1/8

16. Ahli waris yang berhak mendapatkar 2/3 harta warisan apabila pewaris tidak mempunyai ayah, kakek, dan anak (lakilaki maupun perempuan), yaitu ….

a. suami

b. ayah

c. dua saudara kandung atau lebih

d. ibu

e. dua orang cucu perempuan

17. Berikut ahli waris yang tidak mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan pewaris  adalah…

a. tiga cucu perempuan

b. dua cucu laki-laki

c. dua saudara perempuan sekandung

d. dua anak perempuan

e. empat anak perempuan

18. Seseorang yang mendapatkan warisan dengan tanpa batasan harta warisan sisa dari pembagian ashabul furudh atau ahli waris yang utama disebut ….

a. hijab 

b. mahjub 

c. radd

d. ashabah

e. ‘aul

19. Berikut orang-orang yang tidak bisa menerima radd adalah ….

a. anak taki-laki

b. ibu kandung

c. saudara perempuan seibu

d. saudara perempuan seayah

e. saudara laki-laki seibu

20. Nama lain dari al-gharawain adalah …

a. amrun

b. umarun

c. umriyun

d. umariyyun

e. umariyatan

21. Dasar hukum disyariatkannya berwasiat terdapat dalam Surah ….

a. al-Baqarah ayat 18

b. al-Baqarah ayat 81

c. al-Baqarah ayat 108

d. al-Baqarah ayat 180

e. al-Baqarah ayat 181

22. Seseorang berkeinginan untuk berwasiat setelah wafat kepada sahabatnya s yang kaya. la berharap melalui wasiat tersebut dapat menghubungKan silaturahmi di antara keduanya. Berikut pernyataan yang sesuai kondisi tersebut adalah ….

a. wasiatnya makruh sebagai ibadah

b. hukum wasiatnya boleh-boleh saja

c. wasiat lebih utama dari warisan

d. wasiatnya boleh asal ikhlas

e wasiatnya haram sebagai ibadah

23. Berikut yang bukan menjadikan wasiat dihukumi makruh adalah :..

a. berwasiat melebihi 1/3 harta

b. wasiat diberikan kepada sahabat atau orang kaya

c pewasiat orang yang kurang berada

d. berwasiat kepada orang fasik

e. wasiat diberikan kepada seorang ahli waris dengan izin ahli waris lain

24. Berikut ini yang bukan termasuk rukun-rukun wasiat adalah ….

a. saksi-saksi

b. lafaz

c. pemberi wasiat

d. penerima wasiat

e. barang yang diwasiatkan

25. Berikut yang bukan termasuk syarat bagi penerima wasiat adalah …. 

a. ada lafaz atau bukti adanya wasiat

b. bukan ahli waris, kecuali ahli wansnya mengizinkan

c. pembenan wasiat disaksikan oleh pengacara pemben wasiat

d. penerima wasiat tidak membunuh pemben wasiat dengan tujuan menyegerakan

e. penerima wasiat harus ada pada saat pembenan wasiat

Soal Essay:

1. Awal mula disyariatkan pernikahan yaitu pada zaman…

2. Jika suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau istri yang tidak mampu menjaga kehormatannya, maka hukum talak baginya ..

3. Untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat, umat Islam diperintahkan untuk…

4. Surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah disebut…

5. Makhtubah adalah status bagi ….

6. Perbandingan takaran antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan…

7. Dalam ilmu waris, kerabat sering disebut…

8. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi ashabah bila bersama…

9. Ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris yang lebih §f dekat hubungannya dengan pewaris disebut…

10. Hukum wasiat yang ditarik kembali oleh pewasiat adalah…

11. Jelaskan alasan hukum talak menjadi mubah?

12. Tulislah hadis tentang disyariatkan menikah!

13. Apa alasan hukum wasiat berubah menjadi makruh?

14. Seorang suami wafat meninggalkan harta sejumlah Rp600.000.000,00. Ahli warisnya terdiri atas ibu dan seorang anak perempuan. Hitunglah jumlah warisan yang diperoleh ibu dan anak perempuannya!

15. Sebutkan ashabul furudh yang dapat menerima radd!

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *