Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sahih sebagai Dasar Hukum

Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sahih sebagai Dasar Hukum

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sahih sebagai Dasar Hukum, Ada 49 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sahih sebagai Dasar Hukum

Soal Pilihan Ganda

1. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang menurut adat kebiasaan . ‘mustahil bersepakat untuk berdusta adalah hadis ….

a. sahih

b. daif

c. mardud

d.. mutawatir

e. hasan

2. Perawinya kurang hafiz dan dabi, tetapi karena ada jalan lain serupa yang dapat menguatkan

Pernyataan yang tepat sesuai kalimat di atas adalah ….

 a. hadis sahih

b. hadis sahih Li ghairu

c hadis sahih

d hadis mutawatir

e. hadis ahad

3. Hadis yang siqah menenuhi syarat ….

a. terhindar dari illat dan janggal

b. kedabitan dan keadilan perawi

c. banyak perawi

d. kedabitan

e. keadilan perawi

4. Di bawah ini sikap perawi yang tidak memengaruhi kualitas sanad hadis adalah…

a. suka bercanda

b. pernah ketahuan berbohong

c. pernah ketahuan maksiat

d. bermurah senyum

e. pernah ketahuan mencuri

5. Hadis mutawatir lafzi dikatakan hampir tidak pernah ada karena sangat ketat syaratnya. Hal ini disampaikan oleh ….

a. lbnu Hajar

b. lbnu Hibban

c. Ibnu Battutah

d. lbnu Khaldun

e. Ibnu Qayyim

6. Istilah lain dari hadis yang dapat ditangkap oleh pancaindra adalah ….

a. syadz 

b. illat 

c. muttasil

d. mutawatir

e. mahsus

7. Al – intisyar wa asy-syuyu’ adalah makna kata dari hadis -…

a. aziz

b, gairu masyhur

c. masyhur

d. hasan

e. masyru’

8. Hadis mutawatir dibandingkan hadis yang lain mendapat kedudukan ….

a. palsu

b. lemah

c. paling rendah

d. tidak dianggap

e. paling tinggi

9. Hadis ahad merupakan kelompok hadis yang dikaji dari segi…

a. kualitas

 b. kuantitas

c. dabit

d. matan

e. illat

10. Menurut Abu Thayib minimal rawi dalam hadis mutawatir adalah … Orang.

a. 4 

b. 5  

c. 10

d. 20

e. 40

11. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., sanadnya bersambung (tiada putus), diriwayatkan perawi yang adil dan dabit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berillat (cacat). Memutuskan hukum pada hadis, sesuai pernyataan di atas adalah ….

a. sunah muakad

b. sunah gairu muakad

c. boleh ditinggalkan

d. boleh dalam perkara ringan

e. wajib bagi semua umat Islam

12. Hadis mutawatir membawa keyakinan yang bersifat ….

a. nisbi

b. idafi

c. mutlak

d. qat’i

e. rawi

13. Salah satu ciri dari hadis mutawatir adalah ….

a. tidak banyak yang tahu

b. sedikit yang meriwayatkan

c. banyak orang yang menghindarinya

d. memiliki sanad yang cacat

e. memiliki perawi yang banyak

14. Perawi yang tidak pernah bertemu dan hidup sezaman dengan perawi berikutnya maka dinyatakan gugur dalam …

a. matan

b. mudawwin

c. sanad

d. lafaz

e. makna

15. Di bawah ini hadis yang memiliki kualitas tinggi adalah ….

a. hadis mutawatir

b. hadis ahad

c. hadis marfu’

d. hadis mauquf

e. hadis masyru’

16. Hadis sahihun ‘ala syarthil Muslim maksudnya ….

a. diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan beliau tidak mentakhrijkannya

b. diriwayatkan oleh al-Bukhari

c. diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

d. diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud t ;

e. diriwayatkan oleh seorang muslim

17. Sebagian ulama menetapkan sekurangkurang ada dua puluh perawi dalam hadis mutawatir. Surah yang sesuail pernyataan di atas adalah ….

a. al-Ma’idah ayat 2

b. al-Baqarah ayat 183

c. al-Anfal ayat 65

d. at-Taubah ayat 60

e. al-Mulk ayat 10

18 . Hadis sahih menurut syarat al-Bukhari, sedang beliau sendiri tidak mentakhrijnya disebut….

a. muttafaq ‘alaihi sihhatihi

b. infarada bihil-Bukhari

c. sahihun ‘ala syarthil Bukhari

d. sahihun ‘ala syarthil-Bukhari wa Muslim

e. sahihun ‘ala syarthil Muslim

19. Orang-orang yang pandai dan bergelut, ‘dalam hac’sdisebut….0. }

a. mudaiis

b. fukaha

c. ulama

d. muhadis

e. mubalig

20. Salah satu syarat hadis sahih adalah…

a. datang dari ulama

b. selamat dari kehancuran

c. bersambungnya matan

d. bersambungnya sanad

e. terdapat sanad

21. Arti dari qalla wanadar adalah ….

a. seolah-olah ditemukan

b. sedikit atau jarang adanya

c. kuat

 d.jauh dari kerabatnya

e. cacat

22. Mutawatir berasal dari bahasa Arab, yaitu muttabi’ atau muttatabi’ memiliki arti….

a. terpisah

b. berturut-turut

c. sah atau benar

d. menyendiri

e. terkenal

23. Hadis sahih yang telah disepakatioleh — kedua imam hadis, al-Bukhari dan | Muslim disebut …. : ;

a. sahihun ‘ala syarthil Muslim

b. sahihun ‘ala syarthil-Bukhari

c. muttafaq-alaihi sihhatihi

d. infarada bihil-Bukhary 

e. infarada bihil-Muslim

24. Senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil adalah syarat perawi yang ….

a. dabit

b. adi

c. cacat

d. janggal

e. syadz

Soal Essay:

1. Tiap-tiap rawi dapat saling bertemu sejak awal hingga akhir, dan menerima langsung dari guru yang memberinya. Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan di atas!

2. Jelaskan pengertian hadis ahad masyhur secara terminologi!

3. Sebutkan syarat-syarat hadis mutawatir!

4. Apakah yang dimaksud hadis diriwayatkan berdasarkan pancaindra?

5. Apa yang dimaksud hadis garib?

6. Suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai kesahihan suatu hadis disebut dengan…

7. Hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum dinamakan ……..

8. Hadis dhaif tetapi karena ada sanad lain yang menguatkannya, maka kedudukannya menjadi hadis…

9. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu thabaqah disebut …..

10. Hadis ini dikatakan masyhur karena telah ……………………. di Kalangan masyarakat.

11. Hadis mutawatir memiliki kualitas yang paling tinggi serta kedabitannya tidak perlu …….

12. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari tidak meriwayatkan disebut….

13. Hadis muttafaq ‘alaih adalah hadis yang telah disepakati oleh dua imam hadis, yaitu ….

14. Hukum berhujah pada hadis yang maqbul adalah ……….

15. Makna secara bahasa dari hadis maudu’ adalah…

16. Hadis mutawatir tidak masuk dalam pembahasan ilmu hadis, tetapi cukup dengan meneliti kualitas perawinya saja.

Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan di atas!

17. Jelaskan pengertian hadis hasan menurut jumhur ulama!

18. Sebutkan kitab yang berisi hadis-hadis mutawatir!

19. Apa yang dimaksud hadis sahihun ‘ala syarthil Bukhari wa Muslim?

20. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah (tepercaya) yang bertentangan dengan hadis . lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi (periwayat/pembawa) yang tepercaya pula.

Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan di atas!

21. Sebutkan pembagian hadis hasan!

22. Sebutkan syarat-syarat suatu hadis dapat digolongkan ke dalam hadis mutawatir!

25. Jelaskan pengertian hadis sahih lizati!

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *