Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sumber Ajaran Agama Islam

Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sumber Ajaran Agama Islam

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sumber Ajaran Agama Islam, Ada 50 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Hadis Sumber Ajaran Agama Islam

Soal Pilihan Ganda

1. Istilah untuk perkembangan hadis pada masa Rasulullah saw. adalah ….

a. Asr at-Tasabbut wa al-Iqial min al-Riwayah

b. Asr Intisyar al-Riwayah ila al-Amsar

c. Asr al-Kitabah wa at-Tadwin

d. Asr al-Wahyi wa at-Takwin

e. Asr at-Tahzib wa at-Tartibi wa al-stidraqi wa al-Jami’

2. Pada masa Khulafaurrasyidin, para sahabat meriwayatkan hadis melalui dua cara, yaitu ….

a. surat dan mulut ke mulut

b. dengan lafaz asli dan hanya maknanya saja

c. dengan lafaz asli dan tulisan

d. utusan Rasulullah saw.

e. disampaikan dari mulut ke mulut

 3. Pada tahun 93 H daerah kekuasaan Islam telah mencapai ke berbagai negeri, seperti Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan Spanyol. Pernyataan terkait kalimat di atas adalah ….

a. masa membatasi dan menyedikitkan riwayat

b. masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam

c. masa penulisan dan pembukuan

d. masa berkembang  dan meluasnya periwayatan hadis

e. masa mengumpulkan dan menertibkan hadis menjadi satu kitab besar

4. Kitab Zawa’id As-Sunan Al-Kubra disusun oleh ….

a. Al-Hafidz As-Suyuthi

b. lbnu Hajar Al-Asgalani

c. Al-Bushiry

d. Ibnu Majah

e. Umar bin Abdul Aziz

5. Takhrij Hadis Tafsir Al-Kasysyaf karangan dari ….

a. Al-Zailai

b. Ibnu Hajar Al-Asqalani

c. Al-Bushiry

d. Ibnu Majah

e. Ibnu Katsir

6. Perkembangan hadis diawali masa Rasulullah saw.. Pada masa ini disebut : Asr Al-Wahyi wa AtTahwin. Periode ini adalah ….

a. petunjuk hidup dunia dan akhirat

b. pembukuan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia

c. penurunan Al-Qur’an berangsur-angsur

d. pembentukan negara Islam

e. masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam

7. Permasalahan pemalsuan hadis banyak terjadi setelah wafatnya Khalifah …

a. Abu Bakar

b. Umar bin Khattab

c. Utsman bin Affan

d. Ali bin Abi Thalib

e. Umar bin Abdul Aziz

8. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan  bahwa sebagian sahabat mempunyai lembaran-lembaran yang tertulis hadis yang disebut ….

a. shiddiqiyah

b. shahifah

c. suffah

d. khalisah

e. khassah

9. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. adalah ….

a. 5.364

b. 2.630

c. 2.210 o

d. 1.540

e. 1.170

10. Periwayatan dan penyebaran hadis dibatasi ketika masa…

a. Rasulullah saw.

b. Khulafaurrasyidin

c. tabiin

d. modern.

e. tabi’ut tabi’in

11. Pada masa Khulafaurrasyidin, hadis belum dibukukan. Para sahabat memperketat periwayatan dan penerimaan hadis. Pernyataan yang tepat terkait dengan kalimat di atas adalah ….

a. para sahabat takut berbuat dosa

b. para sahabat takut berbuat tasyabuh

c. para sahabat takut menzalimi Nabi Muhammad saw.

d. para sahabat tidak ada yang bisa menulis

e. para sahabat tidak mendapat wasiat untuk menuliskan

12. Muncuinya kitab al-Ushul al-Khamsah terjadi pada periode ….

a. pertama 

b. kedua 

c. ketiga

d. keempat

e. kelima

13. Berikut tidak termasuk al-Ushul alKhamsah, yaitu ….

a. Shahih Bukhari

b. Sunan ibn Majah

c. Shahih Muslim

d. Sunan Abu Dawud

e. Sunan at-Tirmidzi

14. Ulama hadis berikut yang muncul pada periode ketujuh adalah ….

a. Adiy bin Zaid al-Adi

b. Muhammad ibn Muslim ibn Syihab az-Zuhri

c. Yahya ibn Sa’id al-Qaththan

d. lbnu Hajar al-Asqalani

e. Syu’bah Ibnu Haijjaj

15. Pada masa pemerintahan Abbasiyah ditakukan penyempurnaan dan pembukuan hadis. Kitab hadis yang terkenal pada masa tersebut adalah ….

a. al-Muwatha’

b. shahifah

c. ash-Shadiqah

d. ithaf al-Maharah bi Athraf al-Asyrah

e. Athrafal-Musnad al-Mu’tali bi Athraf al-Musnad al-Hanbaili

16. Hal yang lebih ditekankan oleh Khalifah Umar kepada kaum muslimin adalah …

a. pembenaran akidah

b. penyebariuasan Al-Qur’an

c. perbaikan akhlak manusia

d. kesempurnaan ibadah

e. peningkatan jumlah Al-Qur’an

17. Pada masa ini disebut Asr at-Tatsabbut wa al-igial min al-Riwayah. Masa ini berlangsung pada abad 11 H—40 H. Pemyataan yang sesuai kalimat di atas adalah ….

a. mulai bermunculan lembaga-lembaga hadis di seluruh negeri

b. melakukan pembukuan hadis

c. penulisan hadis belum dilakukan secara resmi

d. membedakan hadis-hadis sahih dan palsu

e. mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab

18. Ulama yang meriwayatkan hadis terbanyak adalah …

a. Aijisyah.

b. Abdullah ibn Umar

c. Abu Hurairah

d. Jabir ibn Abdullah

e. Abu Sa’id Al-Khudri

19. Pembukuan seluruh hadis yang ada di Madinah dilakukan oleh ….

a. Marwan bin Muhammad

b. Umar bin Abdul Aziz

c. Malik bin Marwan

d. Imam Muhammad ibn Muslim

e. Abu Sa’id Al-Khudri

20. Pembukuan hadis secara resmi dilakukan pada masa Khalifah ….

a. Marwan bin Muhammad

b. Umar bin Abdul Aziz

c. Malik bin Marwan

d. Jabir ibn Abdullah

e. Abu Sa’id Al-Khudri

21. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn ‘Abdullah adalah ….

a. 5.364  

b. 2.630 

c. 2.276

d. 1.540

e. 1.170

22. Para ulama hadis mengumpulkan hadishadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu, antara lain Kitab Jami’ al-Masanid wa as-Sunan al-Hadi li Aqwami Sanan karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalimat yang tepat terkait dengan pernyataan di atas adalah …

a. Ahdu as-Sarhi wa al-Jami’ wa at-Takhniji wa al-Bahsi

b. Asru‘at-Tahdib wa at-Tartibi wa Al-Istidraqi

c. Asr at-Tasabbut wa al-lqlal min al-Riwayah’

d. Asr Intisyar al-Riwayah ila alAmsar’

e. Asr at-Tahzib wa at-Tartibi wa alIstidraqi wa al-Jami’

23. Ulama hadis pertama yang menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dari hadis palsu dan lemah adalah…

a. Ishaq ibn Rahawaih

b. Umar bin Abdul Aziz

c. Abu Hurairah

d. Imam Muhammad ibn Muslim

e. Abu Bakr ibn Muhammad

14. Ali memiliki sebuah shahifah yang di dalamnya berisi tentang ….

a. peperangan antara umat muslim dan orang kafir

b. hukum diyat dalam keluarga

c. kisah umat-umat terdahulu

d. hukum makanan halal dan haram

e. akidah dan ibadah

25. Pada masa Khulafaurrasyidin, penyebaran hadis Rasulullah saw. ..,..

a. tidak terbatas

b. sangat pesat

c. terbatas

d. meluas

e. sangat cepat

Soal Essay:

1. Bagaimana perkembangan hadis pada masa sigari sahabat dan tabi’in?

2. Sebutkan nama-nama bendaharawan hadis!

3. Abad IV dalam perkembangan hadis disebut Asr at-Tahzib wa at-Tartib wa al-Istidraqi wa al-Jami’.

Bagaimana usaha para ulama hadis pada periode tersebut?

4. Sebutkan ulama-ulama masyhur dalam pengumpulan hadis pada abad ke-II dan III!

5. Jelaskan usaha Umar bin Abdul Aziz dalam melakukan pembukuan hadis!

6. Orang yang dianggap pertama kali menulis dengan bahasa Arab bernama…

7. Periode perkembangan hadis masa pensyarahan dan pentakhrijan terjadi pada abad …

8. Sebagian ulama pada periode ketujuh berusaha menerangkan ………….. pengambilan hadis-hadis tersebut.

9. Imam Muslim merupakan murid dari…

10. Ahdu as-Sarhi wa al Jami’ wa at-Takhriji wa al-Bahsi artinya …….

11. Ulama-ulama hadis di abad II dan Il disebut ……..

12. Ibnu Majah menyusun kitab hadis yang diberi nama…

13. Kitab Jami’ul jawami’ karangan…

14. Ithaf al-Maharah bi Athraf al-Asyrah dikarang oleh….

15. Enam kitab induk hadis disebut …….

16. Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazmin adalah guru dari Ma’mar al-Laits, al-Auzaii, Malik, lbnu Ishaq, dan Ibnu Abi Dzi’bin.

Jelaskan pendapat Anda terkait pernyataan di atas?

17. Kapan kitab-kitab Zawa‘id disusun?

18. Periode kelima, ulama hadis melakukan upaya untuk menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang palsu dan lemah. Apa pelajaran yang dapat diambil berdasarkan pemyataan di atas?

19. Ceritakan secara singkat pengembangan hadis periode kelima!

20. Siapakah penyusun kitab Al-Jamius Shahih?

21. Pengumpulan dan pembukuan hadis dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa dan mengalami proses yang panjang.

Bagaimana sikap Anda terkait pernyataan di atas?

22. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri?

23. Disebut apakah perkembangan hadis pada periode ketujuh?

24. Pada masa Rasulullah saw. para sahabat belum melakukan pembukuan hadis. Jelaskan pendapat Anda berdasarkan pernyataan di atas!

25. Apa yang Anda ketahui tentang mentashihkan hadis?

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *