Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Menghati Fungsi Hadis terhadap Al-Qur’an 

Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Menghati Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

Di artikel ini kami akan membagikan Contoh Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Menghati Fungsi Hadis terhadap Al-Qur’an, Ada 44 contoh soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi atau latihan untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan atau bahan guru guru dalam membuat soal.

Soal Qurdis kelas 10 semester 2 Tentang Menghati Fungsi Hadis terhadap Al-Qur’an

Soal Pilihan Ganda

1. Menjelaskan ayat yang masih mujmal secara perinci adalah fungsi hadis sebagai ….

a. bayan taqrir

b. bayan tatsir

c. bayan tasyri’

d. bayan nasakh

e. bayan tafsir al-mujmal

2. Fungsi hadis yang dapat membatalkan isi kandungan Al-Qur’an disebut dengan bayan ….

a. taqrir 

b. tafsir 

c. tasyri’

d. nasakh

e. mujmal

3. Salah satu fungsi hadis adalah mem- Fone perkuat penjelasan kandungan AIQur’an, dalam istilah disebut dengan bayan….

a. taqrir 

b. tafsir 

c. tasyri’

d. nasakh

e. mujmal

4. Suatu ketika sahabat datang kepada Rasululah saw., kemudian Rasulullah saw. berusaha menjawab yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Hal ini merupakan salah satu fungsi hadis terhadap Al-Qur’an, yaitu ….

a. bayan tafsir

b. bayan tagrir

c. bayan nasakh

d. bayan tasyri’

e. bayan mujmal

5. Hukum melaksanakan ajaran dalam hadis Rasulullah saw. adalah ….

a. wajib

b. sunah

c. mubah

d. makruh

e. haram

6. Kebenaranh ajaran dalam Al-Qur’an bersifat .-…

a. meragukan

b. relatif

c. mutlak

d. ambigu

e. abstrak

7. Hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan berkaitan dengan fungsi hadis, yaitu ….

a. bayan at-tasyr’

b. tafsir al-mujmal

c. takhsisul ‘am

d. taqyid al-rmutlaq

e. bayan at-taqrir

8. Berikut yang termasuk fungsi hadis terhadap Al-Qur’an adalah ….

a. penyangsi makna

b. penambahan makna

c. penjelas makna

d. penyelewengan makna

e. penyaringan makna

9. Fungsi hadis untuk membatasi kepastian ayat Al-Qur’an disebut ….

a. bayan at-tasyr’

b. tafsir al-mujmal

c. takhsisul ‘am

d. taqyid al-mutiaq

e. bayan at-taqrir

10. Penetapan hukum di dalam hadis … dengan penetapan hukum di dalam Al-Qur’an.

a. tidak bertentangan

b. bertentangan

c. bertolak belakang

d. melemahkan

e. mengglobalkan

11. “Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan seorang bibi dari pihak bapak (amah), dan seorang wanita dengan khalah (bibi dari pihak ibu).” (H.R. al-Bukhari)

Pernyataan yang sesuai hadis diatas adalah ….

a. bayan at-taqrir

b. tafsir al-mujmal

c. fakhsisul ‘am

d. faqyid al-mutlaq

e. bayan at-tasyr’

12. Rasulullah saw. melarang memakan binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Dalam hal ini hadis berfungsi ….

a, memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur’an

b. menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Qur’an

c  menafsirkan hukum yang ada dalam Al-Qur’an

d. menetapkan hukum yang belum dijumpai dalam Al-Quran

e. mengubah hukum Islam

13. Rasululah saw. bersabda, “Apabila kalian melihat (rukyat) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru’yah) itu bukalah.” (H.R. Muslim)

Fungsi hadis tersebut ialah ….

a. sebagai takhsis terhadap Surah al-Baqarah ayat 185

b. sebagai nasakh Surah al-Baqarah ayat 185

c. sebagai penjelas Surah Al-Baqarah ayat 185

d. sebagai penambah hukum Surah al-Baqarah ayat 185

e. sebagai penguat isi Surah al. Baqarah ayat 185

14. Membatasi kepastian disebut….

a. bayan at-tafsir

b, bayanat-tasyr’

c. bayan at-taqrir

d. taqyid mutlaq

e. ‘amul khas

15. Jika ada hukum  yang tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, kita ….

a. berqiyas

b. mengikuti hadis

c. berijmak

d. berijtinad

e. berdiskusi

16. Berikut yang tidak termasuk fungsi hadis terhadap Al-Qur’an adalah ….

a. bayan at-tafsir

b. bayan at-tasyri’

c. bayan at-tagrir

d. taqyid mutlaq

e. ‘amul khas

17. Nabi Muhammad saw. teladan dalam kebaikan, semua perbuatannya dapat of diteladani. Nabi Muhammad saw. bersabda, “Tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu.(H.R. al-Bukhari) 

Hadis di atas menunjukkan bahwa fungsi hadis sebagai ….

a. bayan al-mujmal

b. bayan ta’kid

c. bayan at-tafsir

d. bayan at-tasyri

e. bayan at-taqrir

18. Di antara fungsi hadis adalah tagyid al-mutlaq yang artinya…..

a. mengkhususkan ayat yang umum

b. membatasi kepastian ayat

c. memerinci keglobalan

d. berijtihad

e. berdiskusi

19. Ayat Al-Qur’an berlaku ….

a. zaman Rasulullah saw.

b. sepanjang masa

c. Zaman sahabat

d. zaman tabi’in

e. zaman azaili

20. Hukum di dalam Al-Qur’an masih perlu perincian karena ayatnya bersifat ….

a. khas

b. mutlaq

c. mujmal

d. nasikh

e. mansukh

21. Berikut contoh makna ayat yang bersifat mujmal adalah ….

a. dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat

b. sesungguhnya khamar dan perjudian adalah haram

c. janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan sombong

d. telah diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi

e. janganiah kamu berbuat zina

22. Di antara fungsi hadis menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an. Contohnya penetapan hukum ….

a. haram menikahi wanita lebih dari empat

b. dilarangnya zina

c. halalnya memakan bangkai belalang

d. haram meminum khamar

e. mengharamkan makan babi

23. Fungsi utama hadis terhadap Al-Qur’an sebagai penjelas Istilah lain dari penjelas adalah…

a. takhrij

b. tasikh

c. mansukh

d. bayan

e. faqrir

24. Jika penetapan hukum tidak berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, sikap kita adalah ….

a. menimbangnya

b. mengamalkannya

c. menaatinya

d. berpegang teguh padanya

e.tidak mengikutinya

Soal Essay:

1. Nabi Muhammad saw. diutus untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang masih secara global. Bagaimana cara umat Islam memfungsikan hadis-hadis yang disabdakan Nabi Muhammad saw. terhadap ayat Al-Qur’an?

2. Bagaimana cara mencintai hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam yang kedua?

3. Al-Qur’an tidak menjelaskan tentang keharaman binatang buas. Jelaskan fungsi hadis terkait dengan pernyataan di atas!

4. Tuliskan hadis yang berfungsi sebagai taqyid al-mutiaq!

5. Jelaskan kedudukan hadis dalam Islam!

6. Imam Hanafi membatasi bayan nasakh pada hadis ……

7. Nabi Muhammad saw. menjelaskan tentang kehalalan bangkai semua binatang air dan belalang. Hal ini termasuk fungsi hadis sebagai ….

8. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Qur’an adalah bayan at-tasyri’, yaitu ……..

9. Di dalam hadis dijelaskan bahwa hukum memakan hewan yang bertaring adalah …..

10. Tujuan adanya tafsir al-mujmal adalah ……

11. Keterangan-keterangan dalam Al-Qur’an dapat diperkuat dengan adanya…

12. Seluruh perilaku, sifat, dan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah saw. menjadi …… bagi umat Islam

13. Orang yang berpegang kepada Al-Qur’an dan hadis, hidupnya tidak akan ……..

14. Pembunuh tidak berhak mewarisi dari orang yang…

15. Ayat-ayat yang bersifat ‘am masih perlu untuk….

16. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Qur’an adalah bayan an-nasakh. Fungsi hadis ini masih ada yang menyepakati dan menolak. Mengapa muncul bayan an-nasakh?

17. Sebutkan fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Qur’an!

18. Jelaskan pengertian bayan at-taqrir!

19. Apa yang Anda ketahui tentang fafsir al-mujmal? Berikan contohnya!

20. Jelaskan hukum dalam hadis terhadap Al-Qur’an!

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *