Soal Akidah Aklak Kelas 11 Semester 2 Tentang Syari’at, Tarekat, Hakikat dan Ma’rifat

Di artikel ini kami akan membagikan contoh soal Aqidah Akhlak Kelas 11 Semester 2 Tentang Syari’at, Tarekat, Hakikat dan Ma’rifat, Ada 55 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.

Kami juga menyediakan dalam format microsoft word yang bisa di download di bawah.

Soal Akidah Aklak Kelas 11 Semester 2 Tentang Syari’at, Tarekat, Hakikat, dan Ma’rifat

Soal Pilihan Ganda

1. Orang yang melakukan amal saleh, namun hatinya tidak beriman termasuk …. 

a. munafik 

b. kafir   

c. fasiq

d. murtad

e. taklid

2. Kata yang menurut bahasa memiliki arti pengetahuan adalah ….  

a. takhaili 

b. tarekat 

c. syariat  

d. makrifat  

e. hakikat 

3. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tarekat, seseorang membutuhkan …. 

a. buku 

b. guru 

c. pengalaman 

d. ilmu   

e. pengamalan 

4. Seorang ilmuwan melakukan penelitian di luar angkasa. Setelah melakukan penelitian, mereka menyadari bahwa . Allah Swt. merupakan Dzat yang Mahaagung. Kesadaran itu menjadikan iman mereka semakin kuat. Pernyataan yang sesuai adalah ….. 

a. tingkatan syariat  

b. tingkatan hakikat 

c. tingkat makrifat unum 

d. tingkat makrifat ulama 

e. tingkat makrifat sufi 

5. Para sufimembenci orang-orang yang … 

a. meremehkan orang lain  

b. meremehkan amal saleh  

c. meremehkan syariat 

d. meremehkan tradisi 

e. meremehkan waktu

6. Memberikan rambu-rambu keti terjadi kesalahan disebut …. 

a. mu’atabah 

b. muhasabah 

c. mu’aqabah 

d. musyaratah 

e. muragabah 

7. Seiring berkembangnya waktu iman melahirkan ilmu…. 

a. kalam

b. fikih e. fkidah 

c. tasawuf

d. tafsir

e. akidah

8. Tingkatan dasar tasawuf adalah …. 

a. tarekat 

b. makrifat 

c. syariat

d. hakikat 

e. mahabbah 

9. Tingkatan tertinggi tasawuf adalah …

a. tarekat

b. makrifat 

c. syariat 

d. hakikat 

e. mahabbah 

10. Hakikat tanpa syariat adalah… 

a. kemuliaan 

b. kepaisuan

c. kezaliman

d. kefasikan 

e. kemurahan

11. Munculnya kelompok-kelompok tasawuf baru terjadi pada tahun …. 

a.10 Masehi 

b.12 Masehi 

c. 15 Masehi 

d. 17 Masehi 

e. 20 Masehi 

12. Fungsi perbuatan berdasarkan tingkat dalam tasawuf hakikat adalah …. 

a. mengendalikan nafsu 

b. menjaga perilaku manusia 

c. mengondisikan jasad 

d. membersihkan hati dari hal-hal yang buruk 

e. pemurnian roh manusia 

13. Orang yang bisa menjaga ketertiban saat salat jamaah berlangsung ter masuk menunaikan ….  

a. tarekat 

b. hakikat 

c. syariat 

d. makrifat 

e. mahabbah 

14. Munculnya madrasah-madrasah aliran tasawuf terjadi pada penyebaran …. 

a. khangah 

 b.  ta’ifah 

c. tarekat 

d. hakikat  

e. hamasah

15. Orang yang berhasil membuka hatinya terhadap Tuhan disebut …. 

a. mufid 

b. ‘urf 

c. ‘arif 

d. sufi 

 e. ‘irfan

16. Hakikat tidak bisa diraih oleh sembarang orang karena bersifat …. 

a. benar 

b. nyata 

c. transparan 

d. kekal 

e. dapat dirasakan

17. Perhatikan ayat di bawah ini!

إن هذا لهو حق اليقين فسيح باسم ربك العظيم

Pernyataan yang sesuai ayat di atas adalah…. 

a. ayat di atas mengandung makna tarekat 

b. ayat di atas mengandung makna hakikat 

c. ayat di atas mengandung makna syariat  

d. ayat di atas mengandung makna Makrifat 

e. ayat di atas mengandung makna mahabbah

18. Ayat yang menjelaskan tentang tingkatan tasawuf makrifat berada di Surah… –

a. al-Jasiyah ayat 18 

b. al-Arafayat143 

c. al-Waqi’ah ayat 95—96 

d. al-Jinn ayat 16 

e. az-Zumar ayat 56 

19. Merealisasikan dalam perbuatan termasuk pengertian …. 

a. ihsan

b. iman  

c. Islam 

d. ikhlas 

e. sabar

20. Berikut ini yang tidak termasuk unsurunsur dalam tslam adalah ….

a. syahadatain 

b. kitabullah 

c. zakat 

d. puasa 

e. haji 

21. Ayat yang menjelaskan tentang tingkatan tasawuf syariat berada di Surah ….

a. al-Jasiyah ayat 18 

b. al-A’raf ayat 143 

c. al-Wadi’ah ayat 95-06 

d. al-Jinn ayat 18 

e. az-Zumar ayat 70

22. Tazkiyah An-Nafs memiliki arti …. 

a. penilaian diri sendiri 

b. mata batin manusia 

c. menjauhi perkara duniawi 

d. pembersihan hati 

e. kecintaan terhadap Allah 

23. Menurut Imam AlI-Ghazali hati manusia adalah …. 

a. anugerah 

b. fitrah 

c. petunjuk 

d. pembeda 

e. mulia 

24. Setiap menjelang tidur, Alfi mengucapkan doa dan zikir sebagaimana tuntunan Rasulullah saw.. Tidak lupa Alfi melakukan penilaian diri atas Semua perilaku yang ia lakukan pada hari itu.

Pemyataan berikut yang sesuai sikap Alif adalah …. 

a. munajat kepada Allah dengan muhasabah 

b. munajat kepada Allah dengan mu’atabah 

c. munajat kepada Allah dengan muraqabah 

d. munajat kepada Allah dengan musyaratah

e. munajat kepada Allah dengan mujahadah 

25. Jasad yang senantiasa digunakan untuk amal saleh akan menunjukkan sifat …. 

a. cerdas 

b. disiplin 

c. tenang 

d. mawas dir

e. dengki

Essay

1. ثم جعلنك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Tulislah ibrah yang terdapat pada ayat di atas!

2. Bagaimana caranya agar seseorang bisa menjalankan syariat dengan baik?

3. Apa yang Anda ketahui tentang pengertian syariat secara bahasa?

4. Sebutkan empat macam tingkatan tasawuf!

5. Sebukan tiga hal yang terdapat dalam makna syariat!

6. Seseorang tidak bisa memisahkan antara syariat dan hakikat karena keduanya adalah ….

7. Imam Al-Ghazali memberikan kesimpulan bahwa makrifat ada sebelum ….

8. Bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya disebut…..

9. Tertib dalam mengamalkan amal saleh disebut….

10. Dibukanya mata batin seseorang untuk mengetahui keesaan Tuhannya disebut……

11. Kunci menjalankan syariat adalah …….

12. Para sufi membenci orang-orang yang ……

13. Syariat keberadaannya dirasakan oleh seorang yang…

14. Fokus pada pelajaran agama yang mengandung nilai-nilai syariat termasuk …….

15. Syariat tanpa hakikat adalah…

16. Sebutkan tiga tahapan manusia dalam makrifatullah!

17. Sebutkan lima perilaku yang dilakukan oleh para sufi untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Swt.!

18. Bagaimana perbedaan para ulama tentang makrifat?

19. Apakah makrifat hakiki dapat dicapai oleh seseorang?

20. Perhatikan ayat di bawah ini!

ر على نور يهدى الله لنوره من يشاء  نو…

Jelaskan hubungan ayat dia atas dengan tahapan makrifatullah!

21. Apakah kunci menjalankan syariat?

22. Sebut dan jelaskan penyebaran tasawuf menurut J. Spencer Trimingham!

23. Apa maksud dari perkataan Imam Al-Junaid “cangkir teh tidak akan bisa menampung segala air yang ada di laut”?

24. Jelaskan yang Anda ketahui tentang tujuan syariat!

25. Sebutkan tiga tahapan hati manusia dalam mengenal Allah Swt!

26. Apa yang Anda ketahui tengan mukasyafah?

27. Apa yang Anda ketahui tentang mu’atabah?

28. Jelaskan pengertian makrifat yang Anda ketahui!

29. Sebutkan fungsi perbuatan menurut syaikh Athaillah As-Sakandary!

30. Mengapa orang-orang munafik tidak bisa melalui tingkatan syariat?

Soal Soal Lainnya:

Responses (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *